BUDGET 2020

23. oktober 2019

Ændringsforslag til budget 2020 - 2023

Indledning:

Dette budgetforslag for 2020-2023 er stillet af:

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Venstre.

Dette budgetforslag bygger på den grundindstilling, at vi skal have en kommune i vækst og med udvikling, hvor der er mulighed for at prioritere velfærd højt.

I denne aftale vil der være et stort aftryk af, at aftaleparterne vil fremtidssikre en sund økonomi, som skabes ved at være en erhvervsvenlig kommune, hvor der skabes flere arbejdspladser samt praktikpladser for vores unge mennesker. Vi vil være en kommune, hvor borgere udefra gerne vil bosætte sig, da det er tydeligt, at både velfærd og udvikling prioriteres.

Det er et forslag, der tager højde for de økonomiske pejlemærker der er politisk besluttet, samt tilgodeser et ønske om, at prioritere anlæg højt. Da aftaleparterne har været med til at forhandle anlægsdelen med konstitueringsgruppen, er dette alene et ændringsforslag til driftsdelen.

Vi skal være en erhvervsvenlig kommune:

Med denne aftale vil vi tilgodese erhvervslivet og fortsat bosætning i vores kommune. Vi tror på, at ved at lytte, være i dialog samt sikre lave sagsbehandlingstider og lave afgifter, så får vi et erhvervsliv som vil bidrage positivt til at sikre arbejdspladser og praktikpladser. Aftaleparterne vil derfor prioritere følgende indsatser:

Da flere og flere har skiftendende arbejdstider, enten grundet arbejde i forretning, virksomhed eller det offentlige, så ved vi, at det kan være en udfordring at få passet børn på skæve tidspunkter. Aftaleparterne vil derfor lave et forsøg i på en daginstitution, hvor det vil være muligt at få passet sine mindreårige børn udenfor normal åbningstid. Der afsættes 1. mio kr i 2020.

Som en del af erhvervspolitikken afsættes 1 mio. kr til at planlægge fortætninger af handelsmiljøerne i lokalsamfundene i samarbejde med lokale aktører. Indsatsen skal underbygge boligstrategien i lokalområderne og understøtte de lokale folkeskoler og dagtilbud.

Vi ønsker at fremme tilflytningen maksimalt af såvel nye borgere som nye virksomheder til hele Holbæk kommune, for derved at fremme væksten i kommunen. Vi vil derfor prioritere 1 mio. kr. til markedsføring af Holbæk kommune.

Dækningsafgiften nedsættes fra 2 til 1 promille og er udfaset efter 2023. Samtidig undersøges om det er muligt at opkræve dækningsafgift på offentlige bygninger, dette eventuelle provenu indarbejdes i 2021 budget samt overslagsår for således at tilbagerulle den nuværende dækningsafgift hurtigere.

Inden vedtagelse af budget 2021 skal der foreligge en plan fra kommunalbestyrelsen for tilbagerulning af forhøjede skatter til 2017 niveau ( Skatteforhøjelsen er indført i 2018)

Byggesagsgebyrerne udfases.

Kommunalbestyrelsen har i lokalplanen besluttet, at der skal etableres et erhvervsområde ved Regstrup. For at det gøres attraktivt for virksomhederne at placere en virksomhed i det område, samt at lede den tunge trafik udenom byen, vil aftaleparterne lægge op til, at der igangsættes proces for etablering af Ringvejen ved Regstrup, og herunder etablering af kunstgræsbane som erstatning for den jord der inddrages. Processen skal foregå i kommunalbestyrelsen og tydeliggøre hvad projektet indeholder af faser samt økonomi.

Folkeskolen.

Med dette forslag løftes folkeskolen årligt med 15 mio. kr. Penge skal ikke øremærkes, men gives ud, så de enkelte bestyrelser selv kan prioritere, hvor pengene i deres område skal bruges. Vi tror på, at ved denne prioritering, vil vi styrke selvbestemmelsen i de enkelte skoledistrikter, og vil sikre samarbejde imellem skole og lokalområde.

Ligeledes ønsker aftaleparterne, at der arbejdes hen imod et skoleområde, hvor der ses en skole med egen leder, egen økonomi, skolebestyrelse samt beslutningsmyndighed. Vi tror, at forældrene derved vil opleve en ledelse som er tæt og nærværende til glæde for skolens elever forældre og medarbejdere i hverdagen. Da nogle skoleafdelinger er små og vi gerne vil fastholde skolen i nærmiljøet, kan en skole eventuelt bestå af 2 afdelinger der hvor det giver mening.

Dagtilbudsområdet:

I dette forslag annulleres besparelserne på dagtilbud.

Vi ved, at dagtilbud med høj kvalitet og med mulighed for at prioritere tidlige indsatser, har stor betydning for børns udvikling og trivsel. Vi anerkender det store arbejde de enkelte bestyrelser lægger i at etablere gode tilbud, som matcher de behov der er i den enkelte institution, og det er derfor vigtigt, at pengene ikke år efter år fryses inde. Vi fastholder derfor den budgetsikkerhed ”hegn” som bestyrelserne er blevet lovet.

Ældreområdet:

I Holbæk kommune har vi politisk valgt at prioritere at lave en værdighedspolitik, da vi ønsker at være en kommune som giver mulighed for et værdigt ældreliv. Dette ser vi ikke er muligt med de besparelser der er lagt op til på området.

Med denne aftale ønsker vi derfor at annullere følgende besparelser:

 

-       Omprioritering af midler til værdighedspolitikken 1 mio. kr

-       Klippekort 4,6 mio. kr

-       Egenbetaling vedr. kørsel til dagcenter til 0,8 mio. kr

-       Nedbringelse af pulje til styrkelse af brugerråd og frivillighed til 0,1 mio. kr

-       Nedbringe puljen til styrkelse af brugerråd og frivillighed til 0,1 mio. kr

-       Lukning af cafeer til 0,3 mio. kr

-       En værdig død til 0,1 mio. kr

-       Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord til 0,4 mio. kr

 

Vi ved, at der på ældreområdet skal løses flere og flere komplekse opgaver. Dette presser medarbejderne og kræver langt mere tid til opfølgning og dokumentation. Ligeledes ved vi, at forebyggelse spille en stor rolle for, hvor meget og hvor tidligt de ældre får behov for hjælp. Vi vil derfor prioritere følgende indsatser:

Vi vil prioritere 8 mio. kr. til hjemmepleje og sygeplejeområdet. 5 mio. kr skal prioriteres til sosu området til det øgede pres der er bla på dokumentation og opfølgning. Der skal prioriteres 2. mio. kr til sygeplejen til øget kompleksitet i opgaveløsningen og så prioriterer vi 1 mio. kr til et forebyggelsesteam, som kan være med til at sikre, at færre får behov for hjemmeplejen.

På plejecentrene er budgetterne år for år skåret ind, og indsatser som rehabilitering samt af mere social karakter, er det efterhånden svært at finde ressourcer til. Vi afsætter derfor 3 mio. kr til plejecentrene.

Alle undersøgelser viser, at der i de kommende år kommer et øget behov for plejecenterpladser. Aftaleparterne ønsker derfor at undersøge behovet for yderligere plejecenterpladser efter overslagsårende, samt behovet for at tilbyde borgerne en plejecenterplads på et tidligere tidspunkt end i dag. Ligeledes skal den mest optimale placering af plejecenterpladser klarlægges.

Specialområdet:

Specialområdet er udfordret i Holbæk kommune såvel som i hele landet. Med denne aftale tilføres det specialiserede område 25,5 mio. kr. 

Ligeledes forlænges pilotprojektet om sammenhængende borgerforløb til også at gælde i 2020.

Særlig indsats for børn og unge:

Op til 20 pct. Unge i 9. klasse har i dag en selvskadende adfærd. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal gøres en ekstraordinær forebyggende indsats i forhold til psykisk sårbare unge i alderen 6-16 år for at nedbringe andelen af unge med selvskadende adfærd. Indsatsen skal forankres i børneindsatsen som en del af den forebyggende indsats for børn og unge området.

For at understøtte denne indsats afsættes der 1 mio. kr årligt. 


En mere grøn og bæredygtig kommune:

Vi ved, at vi som kommune skal tage ansvar for vores klima og den negative udvikling der ses. Med denne aftale vil vi lægge op til, at vi løbende i kommunen foretager de omstillinger som for klimaet giver mening og som kan implementeres i den nuværende drift.

Vi vil arbejde på at fremme arbejdet med at omstille den kollektive transport til at være fossilfri.

Ligeledes skal kommunens egen bilflåde løbende omlægges så vi sikrer yderligere reduktion i kommunens CO2-udledning.

Borgerne i Holbæk kommune er danmarksmestre i at sortere affald. Når det kommer til kommunens egne bygninger, så halter vi lidt efter. Det vil aftaleparterne gøre noget ved. Der afsættes midler til at gennemføre affaldssortering i alle kommunens skoler, institutioner mv i 2020-2022.

Udgiften på 4 mio. kr. til at omstille til affaldssortering i alle kommunens institutioner holdes inden for rammen til bygninger på anlægsbudgettet.

 

Kultur:

SKVULP: Holbæk kommunes fremtidige tilskud til SKVULP er betinget af, at SKVULP selv finder eksterne økonomiske midler, således at for hver krone SKVULP selv finder, så bidrager Holbæk kommune med yderligere en krone, dog op til maksimalt tilskud på 2 mio. kr. årligt.

 

Kulturrygsæk: For aftaleparterne er det vigtigt, at alle børn oplever og kender til deres kulturelle ophav. Det er en del af den almene dannelse. Med indførslen af en ”kulturel rygsæk” ønsker aftaleparterne at styrke det formaliserede samarbejde mellem daginstitutioner, skoler og vores lokale kulturelle institutioner.

Konkret skal der udvikles obligatoriske forløb for dagtilbud og folkeskole, som udover at styrke kendskabet til det kulturelle ophav, samtidig skal medvirke til at opfylde udviklingen af åben skole, som en indsats der styrker det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner. I det første år udvikles og afprøves forløb relateret til Kystliv Holbæk, scenekunst om muligt forløb relateret til musik- og/eller billedkunsttilbud tilrettelagt i samarbejde med kulturskolen.

Der afsættes 1 mio. kr årlig i årene 2020-2023.

 

Makerspace: For at fremme brugen af IT og teknologi oprettes et eksperimentarium for både børn, unge og voksne på Holbæk bibliotek – jf. ”Makerspaces og Fablabs” i Roskilde, Slagelse og Vordingborg mm.

Holbæk Sportsby:

Holbæk sportsby er langt om længe til daglig glæde for mange, taget i brug. Vi hører dog ofte om fejl og mangler på forskellige områder samt tale om ting der i processen er blevet lovet men ikke opfyldt. Vi ønsker en sportsby til glæde for alle og som også i fremtiden fungerer og lever op til de forskellige krav der stilles, og derfor må vi nu en gang for alle få færdiggjort sportsbyen i en stand så foreningerne kan bruge faciliteterne på en hensigtsmæssig måde.

Aftaleparterne vil derfor prioritere følgende indsatser:

-       Der iværksættes en uvildig undersøgelse af, hvad sportsbyen fra start har skulle indeholde. Vi ønsker at få undersøgt, hvad der er blevet lovet de enkelte aktører iht udbudsmaterielaet og om dette er blevet indfriet. Desuden ønsker vi at få undersøgt, om der er indgået aftaler på lokalmøder imellem de enkelte aktører og Holbæk kommune udover hvad der er indeholdt i udbudsmaterialet. Aftaler og løfter skal kunne dokumenteres.

-       Der er fortsat behov for tæt opfølgning på håndtering af fejl og mangler, og at Holbæk kommune derfor skal fortsætte samarbejdet med den eksterne rådgiver for at sikre færdiggørelse senest 1. kvartal 2020. Senest januar 2020 skal der være udarbejdet et samlet overblik samt tidsplan for håndtering af udeståender inden 1. marts 2020. Den eksterne rådgiver skal rapportere en gang om måneden til Holbæk kommunalbestyrelse om fremdriften ifht. Håndtering af udeståender.

-       Når ovenstående er klarlagt og der er overblik over, hvad der er af væsentlige mangler, som IKKE er indeholdt i udbuddet, skal kommunalbestyrelsen have fremlagt en sag med stillingtagen til at opfylde disse mangler. Dette financieres af provenuet fra salg af byggerettigheder fra byggefelt A,B og C ved sportsbyen.

 

Private daginstitutioner og skoler som vælger at bruge sportsbyen, skal på nuværende tidspunkt betale fuld pris også selvom de med fast interval bruger den. Vi vil med dette forslag lægges op til, at der årligt afsættes 0,5 mio. kr til en rabatordning ved gentagen brug af sportsbyen.

Arkitekturpolitk

Anlæg handler også om kommunens fysiske sammenhæng og udtryk. Udover at udmønte anlægsprogrammet i denne budgetaftale, er det også vigtigt at arkitektur skal skabe udvikling og livsglæde. Arkitektonisk kvalitet spiller en rolle for den fysiske ramme for borgernes liv både derhjemme og år vi mødes på gader og stræder. Med denne aftale prioriteres det derfor, at der skal udarbejdes en arkitektur politik for hele Holbæk kommune. Arkitekturpolitikken skal fremme udvikling i respekt for vores lokalsamfunds særpræg, den skal sikre, at der tages hensyn til de værdier vi ønsker at bevare, og den skal styrke borgernes interesse for og viden om, hvad god arkitektur er i Holbæk kommune.

 

Trafiksikkerhedsforanstaltninger

Med denne aftale øges puljen til trafiksikkerhedsforanstaltninger fra 4 til 8 mio. kr. Midlerne skal anvendes til at realisere den kommende trafiksikkerhedsplan. Allerede nu er der prioriteret 0,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger ved skolen i Regstrup.

Cykelstier

Med denne aftale prioriteres etableringen af cykelstier ved Søstrup og til Megacentret samt en cykelsti som binder Stigs Bjergby, Mørkøv og Skamstrup sammen.

Det er vigtigt både for trafiksikkerheden men også når man ser på forebyggelsesdelen, at der i hele kommunen prioriteres cykelstier.

 

Salg af P-kælderen på Ahlgade

Holbæk kommune ejer en parkeringskælder i Ahlgade. Med denne aftale prioriteres det, at der igangsættes salg af kælderen, så der ikke skal bruges kommunale penge til at renovere kælderen.

Havnen

Med denne aftale prioriteres den fortsatte udvikling af Holbæk havn. Det aftales derfor at fremrykke omdannelsen af havnehallerne på Holbæk havn til 2020.

Kunstgræsbane i Svinninge

Med denne aftale prioriteres en fortsat udvikling af idrætslivet i lokalområderne. Der afsættes derfor 4 mio. kr til etablering af en kunstgræsbane i Svinninge, en forudsætning for dette er, at den lokale boldklub selv bidrager med 1 mio. kr.

Renovering af Kundby IF´s klubhus

Med denne aftale prioriteres det at gennemføre en renovering af Kundby IF´s klubhus. Klubhuset ejes af Kundby IF og er beliggende på kommunalejet jor. Lejeaftalen udløber d. 31. december 2020, og denne aftale forlænges med denne budget aftale.

Realisering af boligstrategi

I 2019 har kommunalbestyrelsesmedlemmerne været i dialog med alle området i Holbæk kommune om en kommende boligstrategi. Denne aftale bygger ovenpå budget 2019, hvor der er prioriteret midler til at realisere boligstrategien. 

Med en boligstrategi vil der være fokus på udvikling af kommunen. Flere boliger betyder flere borgere, flere hoveder og flere hænder til gavn for fællesskabet, virksomhederne og den kommunale økonomi.

I 2020 skal der anvendes 15 mio. kr til realisering af denne.

 


Ældrepolitik

Venstre præsentere hermed vores forslag til en ældrepolitik i budget 2020

Forebyggende tiltag på ældreområdet bla i form af et forebyggelses team: Vi ser ind i en stor stigning i den ældre befolkning, og vi ved, at udover at mange lever længere, så lever mange også med flere forskellige kroniske sygdomme. Begge dele kræver hjælp at det offentlige, og vi kan derfor se ind i en stor stigning i udgifterne til de ældre. I Venstre mener vi, at de der virkelig har behov for hjælp også skal have hjælpen, men vi er nødt til at lave indsatser, så der måske ikke kommer så mange kronikere og vi er også nødt til at sikre, at de ældre kan klare sig så lang tid som muligt uden hjælp, hvilket også er med til at højne livskvaliteten for den ældre.

ERHVERVSPOLITIK 

Venstre præsentere hermed vores forslag til en erhvervspolitik i budget 2020


En erhvervspolitik med fokus på bosætning, lave sagsbehandlingstider og hjælp til at opstarte sin virksomhed. I Venstre ved vi, at skal der være råd til den velfærd vi alle ønsker: Gode børneindsatser, en folkeskole med plads til læring og trivsel samt et rimeligt service niveau for vores ældre, så skal der penge i kommunekassen. De penge kommer kun, hvis vi kan tiltrække gode skatteborgere til kommunen samt, at det er attraktivt for virksomheder at slå sig ned og vækste i Holbæk Kommune.